Integritetspolicy

Syfte
Syftet med Tryckpresent.se
intedritetspolicy är att berätta för kunden hur Tryckpresents.se behandlar kundens personuppgifter samt vad Tryckpresent.se använder dem till. Tryckpresent.se beskriver också hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Vad betyder kundens personuppgifter?
Personuppgifter är informationen som är möjlig att knyta till kunden, till exempel: för- efternamn, person nummer, e-post, IP-adress och dylikt.

Varför vi behandlar personuppgifter
Tryckpresent.se behandlar personuppgifter för att kunna behandla kundens beställningar och för att Tryckpresent.se ska kunna skicka information/nyhetsbrev via e-post.

I vilka fall behandlas personuppgifter och på vilken laglig grund?
Tryckpresent.se behandlar personuppgifter antingen när vi har laglig grund för detta eller när ett samtycke från kund getts.
Laglig grund: fullgörande av köpeavtalet. Vi samlar in de personuppgifter som krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtagande enligt köpeavtalet.

Samtycke:
Kunden ger oss samtycke till att vi får behandla en eller flera personuppgifter. Ett ett exempel är om kunden vill prenumerera på Tryckpresent.se nyhetsbrev.

Intresseavvägning:
Här görs en avvägning om Tryckpresent.se bedömer ha intresse att få behandla personuppgifter.

Ett exempel på laglig grund för behandling av personuppgifter:
Kunna hantera kundens köp på Tryckpresent.se (detta inkluderar att skicka kundens beställning, hantera eventuella returer, samt kunna skicka meddelande om leveransstatus m.m.) (Behandlingen baseras på: avtal)

Kunna hantera förfrågningar från kunden via info@tryckpresent.se
(Behandlingen baseras på: avtal)

Kunna skicka ut nyhetsbrev och andra erbjudande till kunden.
(Behandlingen baseras på: samtycke)

Vilka personuppgifter behandlar Tryckpresent.se?
Här följer några exempel på personuppgifter som Tryckpresent.se behandlar: För- Efternamn Kontaktuppgifter så som adress, e-post och telefonnummer, Köpinformation så som vilka produkter kunden beställt eller om produkterna ska levereras till en annan adress.
Uppgifter som kunden registrerat självmant och frivilligt uppger Betalningshistorik, Betalninginformation.

Kundens rättigheter
I enlighet med GDPR (EU:s dataskyddsförordning) så har kunden ett antal rättigheter avseende behandlingen av kundens personuppgifter. Nedan finns  en kort beskrivning om vilka rättigheter kunden har. Kunden kan alltid vända sig till Tryckpresent.se för att utöva dina rättigheter.

Kunden har:
Rätt till registerutdrag.
Detta innebär att kunden får tillgång till de personuppgifter som Tryckpresent.se behandlar om kunden.

Rätt till rättelse.
Detta innebär att kunden kan begära att kundens personuppgifter skall rättas i de fall uppgifterna är felaktiga.

Rätt att dra tillbaka medgivande.
Detta innebär att kunden alltid har rätt att dra tillbaka ett medgivande kunden gett till Tryckpresent.se. Ett exempel på detta kan vara att kunden inte längre vill få fler nyhetsbrev skickade till sig.

Rätt till radering.
Detta innebär att kunden har rätt att begära radering av de personuppgifter som Tryckpresent.se behandlar. Tänk på att Tryckpresent.se kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar från att radera vissa personuppgifter.

Rätt till begränsning av behandling.
Detta innebär att kunden har rätt att begära att behandlingen av kundens personuppgifter begränsas. Exempelvis i det fall där kunden bestrider uppgifternas korrekthet.

Rätt att invända mot behandling.
Detta innebär att kunden har rätt att invända mot behandling som grundar sig på en intresseavvägning. Det kan dock finnas undantag för denna  rättighet. Kunden har rätt att invända mot att kundens personuppgifter behandlas för marknadsförings ändamål.

Kunden har rätt att inge klagomål.
Detta innebär att kunden har rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten datainspektionen (datainspektionen.se)

Rätt till dataportabilitet.
Detta innebär att kunden har rätt att få ut kundens personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för att sedan kunna överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig. Det kan ibland finnas tekniska begränsningar kring detta!

Hur Tryckpresent.se får tillgång till kundens personuppgifter!
Tryckpresent.se får tillgång till kundens personuppgifter på följande sätt:
Uppgifter som kunden tillhandahåller Tryckpresent.se direkt
Uppgifter som registreras när kunden besöker Tryckpresent.se
Uppgifter som Tryckpresent.se får från offentliga register
Uppgifter som Tryckpresent.se får när kunden anmäler sig till nyhetsbrev och andra eventuella utskick
Uppgifter som Tryckpresent.se får vid eventuella enkäter och undersökningar
Uppgifter som Tryckpresent.se får när kunden kontaktar Tryckpresent.se, söker
anställning, besöker Tryckpresent.se eller på annat sätt kontaktar
Tryckpresent.se

Så här länge sparar Tryckpresent.se kundens personuppgifter
Tryckpresent.se sparar aldrig kundens personuppgifter längre än vad Tryckpresent.se behöver för att uppfylla sina förpliktelser gentemot kunden, samt den tid som eventuellt krävs för att uppfylla lagar och regler. Till exempel bokföringslagen. Personuppgifter sparas endast i de fall som Tryckpresent.se har laglig grund eller där ett samtycke uttryckligen har getts.

Exempel på lagringsperioder:
Vid köp på Tryckpresent.se
Lagringstid: sju (7) år, plus innevarande år, detta för att uppfylla bokföringslagen.
Vid kundserviceärenden
Lagringsperiod: en (1) månad efter att kundservice ärendet har avslutats.
Vid rekryteringsprocesser
Lagringsperiod: Vi behåller uppgifterna tills rekryteringsprocessen är avslutad.
Vid marknadsföringsaktiviteter
Lagringsperiod: Tryckpresent.se behåller uppgifterna tills kunden drar tillbaka sitt samtycke.
Tryckpresent.se behandlar dina personuppgifter på ett säkert sätt

Tryckpresent.se arbetar för att hantera kundens personuppgifter på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast personer som behöver kundens  personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till personuppgifterna. Tryckpresent.se har rutiner och arbetssätt som ska säkerställa att Tryckpresent.se och dess system behandlar kundens personuppgifter på ett säkert sätt. Tryckpresent.se kommer inte att överföra kundens  personuppgifter i andra fall än det som uppges i denna policy.

När Tryckpresent.se lämnar ut kundens personuppgifter
För att kunna erbjuda Tryckpresent.se tjänster kan det vara nödvändigt för Tryckpresent.se att dela dina personuppgifter med andra företag. I dessa fall: om någon myndighet kräver att få veta kundens uppgifter, med myndighet menas till exempel polismyndigheten.

Personuppgiftsansvarig
Gräntz & Co AB (Org nr: 559226-3585) , med adress Bållebergsvägen 14, 829 50 Bergsjö är personuppgiftsansvarig, detta innebär bland annat att de är Gräntz & Co AB som har huvudansvaret för kundens personuppgifter behandlas samt att kundens rättigheter tas till vara.

Var behandlar Tryckpresent.se kundens personuppgiftern?
Så långt det är möjligt behandlas kundens personuppgifter inom EU/EES.

Automatiserade beslut?
Tryckpresent.se fattar inga automatiserade beslut om kunder.

Tryckpresent.se E-post policy
På detta sätt efterföljer Tryckpresent.se GDPR gällande ostrukturerade data i e-post. Tryckpresent.se efterlever denna policy oavsett om det handlar om e-post som skickas internt eller externt. När Tryckpresent.se mottagit och läst e-posten, bedömer Tryckpresent.se alltid om uppgifterna ska bevaras och vart det i så fall ska ske för att uppfylla de krav som gäller för just dessa uppgifter. Tryckpresent.se skickar aldrig känsliga personuppgifter i oskyddad e-post. Tryckpresent.se informerar löpande alla i vår organisation om reglerna och rutinerna kring hur vi behandlar personuppgifter i Tryckpresent.se integritetspolicy.

Har du som kund frågor?
Det är alltid enkelt att komma i kontakt med Tryckpresent.se Om kunden vill veta mer om integritetspolicy eller nyttja sina rättigheter kring kundens personuppgifter så kontaktar kunden Tryckpresent enklast via e-post på: info@tryckpresent.se

Integritetspolicyn är senast uppdaterad: 2023-10-25

Varukorg